Pomoc Techniczna

Instalacja kopiarki w systemie Windows 10

1. Otwieramy Panel Sterowania - > Sprzęt i dźwięk -> Urządzenia i drukarki

2. Klikamy "Dodaj drukarkę".

1. Otwieramy Panel Sterowania - > Sprzęt i dźwięk -> Urządzenia i drukarki

2. Klikamy "Dodaj drukarkę".

3. Klikamy Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

3. Klikamy Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

5. Wpisujemy IP drukarki oraz odznaczamy pokazaną opcję (jak sprawdzić IP kopiarki dowiecie się Państwo z naszego innego poradnika).

6. Klikamy "Z dysku..." aby wskazać miejsce pobrania sterownika

7. Klikając "Przeglądaj..." wybieramy dokładną ścieżkę pliku sterownika

8. Wskazując sterownik przechodzimy do ostatniego klikalnego pliku, zazwyczaj o takiej nazwie jak na screenie lub podobnej. 

9. Gdy mamy już wskazaną ścieżkę do pliku sterownika przechodzimy dalej klikając OK.

10. Wybieramy model naszej drukarki i przechodzimy Dalej.

11. Zmieniamy nazwę naszej kopiarki lub pozostawiamy bez zmian.

12. Czekamy aż proces instalacji się zakończy. W następnym oknie możemy przetestować czy wszystko poszło zgodnie z planem poprzez wydrukowanie strony testowej. Jeśli strona konfiguracyjna została wydrukowana przez nasze urządzenie klikamy Zakończ

Instalacja kopiarki w systemie Windows 11
Zmiana profilu sieci w systemie Windows 11

Poniżej przedstawiamy zmianę profilu sieciowego z publicznego na prywatny,
w celu przesyłania skanów na komputer po zmianie router'a, lub sieci.

 

1.Prawym przyciskiem myszy naciskamy na ikonę połączenia internetowego.2.Następnie klikamy w "Ustawienia sieci i Internetu".
 3.Następnie klikamy "Właściwości".
 4.Na koniec zaznaczamy Profil sieci "Sieć prywatna". 
 


 

Włączenie funkcji SMB 1.0 w Windows 10 / Windows 11
Zmiana ustawień udostępniania po aktualizacji Windows 10

1. Otwórz Panel Sterowania.

2. Wybieramy "Sieć i Internet".

3. Następnie "Centrum sieci i udostępniania".

4. Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

5. Rozwijamy zakładkę "Wszystkie sieci".

6. Zaznaczamy dwie opcje:

- "Włącz udostępnianie plików dla urządzeń korzystających z szyfrowania 40-bitowego lub 56-bitowego"
- "Wyłącz udostępnianie chronione hasłem"

Konfiguracja skanowania SMB w systemie Windows (Konica Minolta)

1. Na dysku lokalnym C: tworzymy nowy folder np. "Skany"

6. Przechodzimy do ustawień na maszynie wpisując jej adres IP w przeglądarce (jak znaleźć adres IP kopiarki dowiesz się TUTAJ w artykule "Sprawdzenie adresu IP kopiarki (Konica Minolta)" )

Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz folder i wybieramy Właściwości, następnie przechodzimy do zakładki Udostępnianie. W zakładce udostępnianie wybieramy Udostępnianie zaawansowane...

 1 .Zaznaczamy opcję "Udostępnij ten folder"

 2 .Klikamy w "Uprawnienia"

4. Nadajemy uprawnienia naszemu folderowi:

1 - Zaznaczamy wszystkie 3 pozycje

2 - Klikamy "Zastosuj"

3 - Klikamy "OK"

5. Pojawiła nam się ścieżka sieciowa którą najlepiej sobie skopiować gdyż będzie nam potrzebna w dalszej części poradnika. Klikamy "Zamknij"

7. Ukazuje nam się strona konfiguracyjna naszej kserokopiarki. Wybieramy pozycję "Store Address"

8. Następnie "New Registration"

Konfiguracja skanowania FTP w systemie Windows (Konica Minolta)

W tym poradniku zainstalujemy oraz skonfigurujemy program Konica Minolta FTP Utlity wykorzystywany przy skanowaniu plików na komputer za pomocą protokołu FTP.

1. Pobieramy program FTP Utility z naszej strony (TUTAJ)

2. Wypakowujemy archiwum i uruchamiamy instalację klikając w instalator:

3. Przechodzimy przez proces instalacji:

4.

5.

6.

7.

8.

9. Po ukończonej instalacji utworzyły nam się dwa skróty

10. Uruchamiamy FTP Utility Settings

1 - Wybieramy nasz folder do którego maja wpadać skany

2 - Zatwierdzamy OK

11.Uruchamiamy nasz serwer klikając w skrót FTP Utility. W tym momencie Windows zgłosi nam monit o dodaniu naszego serwera FTP do wyjątków zapory systemu. Klikamy Zezwól. Nasz program jest już uruchomiony i działa w tle.

12. Przechodzimy do konfiguracji na maszynie za pomocą przeglądarki www. Wybieramy Store Address

13. Następnie New Registration

14. Wybieramy protokół FTP, klikamy ok

15. Konfigurujemy naszego odbiorcę:

1 - Nazwa wyświetlana na przycisku wirtualnym w sekcji skanera 

2 - Zaznaczamy opcje Main, dzięki temu nasz odbiorca będzie na pierwszej stronie

3 - Tę opcje pozostawiamy odznaczoną

4 - Host Address: wpisujemy IP naszego komputera (nie drukarki)

5 - File Path: wpisujemy . (kropkę)

6 - User ID: wpisujemy anonymous

7 - Password: te ople zostawiamy puste

8 - Anonymous: wybieramy z listy ON

Całość zatwierdzamy klikając OK

Konfiguracja skanowania E-Mail - dodanie nowego odbiorcy (Konica Minolta)

Z tego poradnika dowiecie się jak dodać nowego odbiorcę skanowanych dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystając z panela dotykowego

1. Z głównego Menu kserokopiarki wybieramy "Narzędzie"

2. Pozycja 1 - Rejestracja skróconego użytkownika/skrzynki użytkownika

3. Wybieramy Utwórz skrócony adres

4. Wybieramy Książka adresowa (publiczna)

5. Wybieramy E-mail

6. W polu nazwa wpisujemy nazwę wyświetlaną w sekcji skanera na kserokopiarce (nazwa na przycisku). 

Klikamy na Indeks i zaznaczamy:

Nasz odbiorca będzie wtedy na pierwszej stronie w ulubionych odbiorcach. Przechodzimy na drugą podstronę:

klikamy Adres e-mail i wpisujemy adres na który mają być przesyłane zeskanowane dokumenty (e-mail odbiorcy)

7. Po wpisaniu zatwierdzamy OK. Następnie zatwierdzamy całość wpisu. Nasz odbiorca został dodany, możemy już przesyłać skany. 

Sprawdzenie adresu IP kopiarki (Konica Minolta)

1. Na panelu przechodzimy do ekranu głównego "Home" home

2. Naciskamy opcję "Narzędzie"

3. Przechodzimy do "Informacje o urządzeniu"

4. Adres IPv4 to adres IP naszego urządzenia

Ustawienie statycznego adresu IP dla kopiarek Konica Minolta z poziomu Panela Dotykowego

1. Na panelu naciskamy "Home" home

2. Wybieramy opcję "Narzędzie".

3. Przechodzimy do Ustawień administratora

4.Wpisujemy hasło administratora. Domyślne hasło w modelach C224/364/454/554/654/754 to 1234567812345678. Jeśli mamy starszy model kopiarki np. C220/280/360 to domyślnym hasłem administratora jest 12345678. Klikamy OK.

5. Wybieramy "Ustawienie sieci".

6. Następnie "Ustawienia TCP/IP".

7. Przechodzimy do konfiguracji IP wybierając "Ustawienia IPv4".

8. 1 - Wprowadzamy żądany adres IP naszego urządzenia. Musi to być adres z naszej puli sieciowej, oraz musi być "wolny" czyli niezarezerwowany przez inne urządzenie sieciowe. np 192.168.0.150

 2 - Wprowadzamy maskę podsieci, np. 255.255.255.0

 3 - Wprowadzamy bramę naszej sieci np. 192.168.0.1

Aby sprawdzić jaką pulą adresów IP dysponuje nasza sieć należy uruchomić "wiersz polecenia" w systemie Windows. Aby to zrobić proszę kliknąć na "Start" i odszukać wiersz poleceń lub wpisać w wyszukiwarce szukajka komendę cmd

9. W wierszu poleceń wpisujemy komendę ipconfig

10. Wiersz poleceń zwróci nam wartości jak poniżej lub podobne:

1 - Połączenie Ethernet (przewodowe), jeśli nasz komputer (zazwyczaj stacjonarny) podłączony jest do sieci kablem wtedy bierzemy pod uwagę te połączenie przy konfiguracji.

2 -  Adres IPv4 to IP naszego komputera (nie drukarki) wskazuje nam pulę z jakiej możemy wybrać IP dla naszej kopiarki np. 192.168.0.10 czyli zmieniamy tylko końcówkę. Subnet Mask (maska podsieci) oraz Default Gateway (brama domyślna) pozostawiamy bez zmian i przepisujemy do urządzenia.

3 - Połączenie Wireless (bezprzewodowe), jeśli nasz komputer (zazwyczaj laptop) podłączony jest do sieci bezprzewodowo wtedy bierzemy pod uwagę te połączenie przy konfiguracji.

4 - Analogicznie jak w podpunkcie 2.  Adres IPv4 to 192.168.101.178 dlatego dla naszej kopiarki możemy ustawić adres IP np. 192.168.101.200 Subnet Mask (maska podsieci) oraz Default Gateway (brama domyślna) pozostawiamy bez zmian i przepisujemy do urządzenia.

UWAGA: Przed wprowadzeniem wybranego przez nas adresu IP dla kserokopiarki należy sprawdzić czy adres ten nie jest już używany przez inne urządzenie. Sprawdzenia dokonamy poprzez polecenie ping w Wierszu poleceń.

11. Wpisujemy polecenie ping oraz wybrany przez nas adres 

12. Jeżeli konsola zwróci nam "Request timed out"...

lub: "Destination host unreachable..."

oznacza to że adres IP którego chcemy użyć jest poprawny i nie zajęty przez żadne inne urządzenie w naszej sieci. Możemy go użyć.

12. Jeśli jednak odpowiedź to "Reply from..." oznacza to że adres jest już zajęty przez inne urządzenie. Musimy znaleźć inny wolny adres dla naszego urządzenia np. kolejny 192.168.0.11 i powtarzamy polecenie ping. 

Jak sprawdzić stan licznika kopii w modelu Konica Minolta bizhub C224 / 284 / 364 / 454 / 554 / 654 / 754

1. Na panelu przechodzimy do menu głównego "Home" home

2. Naciskamy "Licznik"

3. Po lewej stronie wyświetla nam się aktualny stal licznika naszej kserokopiarki. 

4. Aktualny stan licznika możemy również wydrukować, w tym celu przechodzimy do "Lista wydruków"

5. 1 - Wybieramy opcję druku dwustronnego

2 - Wybieramy podajnik z którego maszyna ma skorzystać 

3 - Naciskamy Start

Kserokopiarka wydrukuje nam stan liczników w formie papierowej.

Jak sprawdzić stan licznika kopii w modelu Konica Minolta bizhub C220 / C280 / C360

1. Naciskamy przycisk zaznaczony na zdjęciu (6). Przycisk ten może występować pod nazwą [Narzędzia/Licznik] lub [Utility/Counter] lub [Bedienerprog./Zahler].

2. Następnie klikamy na panelu dotykowym w Licznik kopii

 3. Po lewej stronie wyświetlą nam się stany licznika urządzenia. Licznik całkowity, czarno-biały i kolorowy.